Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden verkoop en dienstverlening DOBBELAERE-AE

 

1. Definities en toepassingsgebied
1.1. Voor de toepassing van de onderhavige algemene voorwaarden moet worden verstaan onder: 
1.2. Diensten betekent de herstellingen, onderhoud en aanpassingen van (auto-)onderdelen zoals overeengekomen tussen de Partijen en zoals beschreven in de prijsofferte.
Leverancier betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dobbelaere-AE met zetel te Staatsbaan 4, 9991 Maldegem.
Klant betekent iedere natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de Producten en/of Diensten en daartoe een overeenkomst heeft gesloten met Leverancier.
Producten betekent de goederen die verkocht worden door de Leverancier met inbegrip van maar niet beperkt tot wisselstukken, batterijen, uitlaten, remblokken, filters, enz. zoals overeengekomen met de Klant.
1.3. De onderhavige algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden) gelden voor elke overeenkomst tussen de Klant en Leverancier voor Producten en/of Diensten.
1.4. Door het aanvaarden van de prijsofferte gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de prijsofferte en de Algemene Voorwaarden tussen Klant en Leverancier (Overeenkomst).
1.5. Leverancier en Klant worden gezamenlijk aangeduid als “Partijen” en individueel als “Partij”.

2. Leveren van producten en/of diensten
2.1. Leverancier levert redelijke inspanningen om de Producten en/of Diensten te leveren tegen de tussen Partijen overeengekomen datum (Leverdatum).
2.2. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Leverdatum indicatief is. Indien de Leverancier de Producten en/of Diensten niet op de Leverdatum aflevert, kan de Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden en heeft de Klant niet het recht om de Overeenkomst te beëindigen.
2.3. Leverancier kan de Producten en/of Diensten in gedeelten leveren, die afzonderlijk worden gefactureerd en betaald, zonder dat hierdoor de Overeenkomst kan beëindigd worden door een vertraging.
2.4. De Diensten worden geleverd op verzoek van en op maat van de Klant die zich houdt aan de verantwoordelijkheden bepaalt in artikel 5.1. 
2.5. De Klant wordt pas eigenaar van de Producten na betaling van de volledige Prijs. 

3. Prijs en betaling
3.1. De prijsofferte is indicatief. De Prijs van de Producten en/of Diensten is deze zoals weergegeven op de facturen (Prijs). De prijzen zijn niet met inbegrip van BTW die de Klant tevens verschuldigd is te betalen.
3.2. De Klant dient de Prijs te betalen binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
3.3. De Partijen kunnen overeenkomen om een voorschot en verkoopsmodaliteiten af te spreken met betrekking tot de Prijs.
3.4. Indien de Klant nalaat het gefactureerde bedrag te betalen binnen de 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum dan zullen de verschuldigde bedragen worden verhoogd met :
(a) verwijlinteresten van 12% per jaar pro rata berekend vanaf de vervaldag tot de betaling van het volledige bedrag; en;
(b) een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 40.
3.5. De Partijen komen overeen dat de Prijs proportioneel aangepast kan worden in functie van de toename van reële productiekosten ten gevolge van een stijging van, bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot), brandstoffen, materialen, [andere voorbeelden], met inachtname van de beperkingen opgelegd door de Wet betreffende de economische herstelmaatregelen van 30 maart 1976.

4. Specificaties
4.1. De Leverancier staat in voor het leveren van de Producten zonder materiële gebreken en levert de Diensten zoals overeengekomen met de Klant voor het beoogde en tot uiting gekomen doel van de Klant (Specificaties).
4.2. De Leverancier staat niet in voor:
(a) Een gebrek of aansprakelijkheid die ontstaat doordat de Klant de mondelinge of schriftelijke gebruiksaanbevelingen van de Leverancier niet volgt, met inbegrip maar niet beperkt tot opslag, ingebruikname, installatie, veiligheid, gebruik en onderhoud of indien er geen dergelijke aanbevelingen zijn geweest, minsten de goede handelspraktijken;
(b) het gebrek dat ontstaat als gevolg van het feit dat Leverancier een door de Klant geleverde tekening, ontwerp, specificatie of andere dergelijke aanwijzingen volgt;
(c) Klant wijzigt of repareert Producten of de goederen (of door tussenkomst van een derde) die het voorwerp uitmaken van de Diensten zonder schriftelijke toestemming van Leverancier;
(d) Het gebrek ontstaat als gevolg van redelijke slijtage, moedwillige beschadiging, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden; en
(e) de Producten of goederen die het voorwerp uitmaken van de Diensten verschillen van de specificaties als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten.

5. Verantwoordelijkheden van de klant
5.1. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de nodige maatregelen genomen worden (met inbegrip van naleving en het bekomen van veiligheidsmaatregelen, veiligheidscontroles, inschrijvingen en verzekeringen) om ervoor te zorgen dat, voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is, de Producten en/of de goederen die het voorwerp uitmaken van de Diensten veilig en zonder gevaar gebruikt worden, in het bijzonder met het oog om deze in het wegverkeer te brengen. 

6. Aansprakelijkheidsbeperking
6.1. Niets in deze Overeenkomst sluit de aansprakelijkheid van de Leverancier uit voor:
(a) fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken;
(b) Producten met gebreken volgens de toepasselijke wetgeving inzake productaansprakelijkheid; of
(c) nalatigheid.
6.2. Onder voorbehoud van artikel 6.1 wordt het volgende bepaald:
(a) Leverancier is niet aansprakelijk tegenover de Klant, hetzij contractueel, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins voor: (i) de gevolgen van het gebruik van de Producten en/of de goederen die het voorwerp uitmaken van de Diensten; of (ii) enige indirecte schade of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, schade aan eigendommen, financieel verlies, winstderving, personeelskosten, schade aan derden of verlies van inkomsten) die voortvloeit uit of in verband staat met de Overeenkomst; of (iii) Overmacht; en
(b) de totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de klant voor alle andere schade of verliezen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, is beperkt tot het bedrag van de door de Klant onder deze Overeenkomst betaalde Prijs voor de Producten en/of Diensten.

7. Wijzigingen en overmacht
7.1. Indien de Leverancier de Algemene Voorwaarden zal wijzigen, dan zal Leverancier de Klant daarvan in kennisstellen via email of brief uiterlijk zestig (60) dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde Overeenkomst.  Indien de Klant niet akkoord gaat met de gewijzigde Overeenkomst dan heeft de Klant het recht om binnen een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf ontvangst van deze kennisgeving de Overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding mits naleving van een opzeggingstermijn van één (1) maand.
7.2. Overmacht dient begrepen te worden als elke gebeurtenis buiten de redelijke controle van de getroffen Partij, die deze redelijkerwijs niet had kunnen voorzien en voorkomen of overwinnen, en die het voor de getroffen Partij realistisch onmogelijk maakt om een of meer van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen (“Overmacht”).  In geval van overmacht wordt geen inbreuk of verzuim door de Leverancier geacht te hebben plaatsgevonden en wordt de Leverancier ontslagen van de verplichtingen die zij door de overmacht niet kan nakomen, voor de periode gedurende welke en voor zover de overmacht deze nakoming verhindert.
7.3. In geval van een onvoorzienbare situatie die een dermatig ernstig onevenwicht doet ontstaan tussen de Partijen dat de verdere uitvoering van de Overeenkomst in onveranderde omstandigheden buitengewoon nadelig of moeilijk maakt, zullen Partijen hierover heronderhandelen of kan de Overeenkomst beëindigd worden.

8. Slotbepalingen
8.1. Deze Overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht.
8.2. In geval van geschil zijn de rechtbanken van Gent bevoegd.
8.3. Als een beding van deze Overeenkomst door een rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. Deze blijven afdwingbaar.
8.4. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet-afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat bereiken.